vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Bukaortaaneurysm

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • I71- Aortaaneurysm

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • I71.4 Bukaortaaneurysm, icke brustet

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen ger vägledning vid handläggning av asymtomatiskt och icke rupturerat bukaortaaneurysm (pulsåderbråck i buken).

Om hälsotillståndet

Definition

 • Ett bukaortaaneurysm föreligger om diametern på bukaorta är 30 mm eller mer.
 • Bukaortaaneurysm är lokaliserade distalt om njurartärerna.
 • Vid en diameter på 25–29 mm kan benämningen subaneurysmal aorta användas.

Förekomst

Bukaortaaneurysm förekommer hos knappt 2 % av alla 65-åriga män och 0,5 % av alla 70-åriga kvinnor. Det är fem gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Orsaker

Vid bukaortaaneurysm ses en nedbrytning av elastin och kollagen samt en kronisk inflammation i kärlväggens mellersta lager (media). Orsaken anses vara multifaktoriell och är till stora delar okänd. Ärftlighet verkar bidra.

Riskfaktorer

 • Rökning – enskilt viktigaste riskfaktorn med ökad risk för snabbare tillväxt
 • Manligt kön – ökad risk på grund av högre prevalens
 • Hög ålder
 • Ärftlighet – framför allt bukaortaaneurysm hos förstagradssläkting, men även andra aneurysm
 • Hypertoni
 • Hyperlipidemi
 • Bukfetma

Kvinnligt kön innebär en större risk för tillväxt och ruptur, även vid lägre vidd. Bukaortaaneurysm ger även ökad risk för aneurysm i thorakala aorta och arteria poplitea.

Utredning

Symtom

Bukaortaaneurysm ger sällan symtom. Undantagsvis kan patienten känna en pulserande knöl i buken.

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Samsjuklighet – särskilt hjärt-kärlsjukdom
 • Genomgången bukkirurgi

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck
 • Buk – pulserande oöm resistens (ovan navelplanet, lite till vänster)
 • Perifera pulsar – främst i ljumskar, knäveck och fötter

Handläggning vid utredning

Misstänkt bukaortaaneurysm bör utredas med ultraljud i första hand.

Screening

Socialstyrelsen rekommenderar screening med ultraljud hos alla 65-åriga män för att minska risken för en för tidig död i rupturerat bukaortaaneurysm. Screening kan även övervägas vid hereditet för bukaortaaneurysm hos förstagradssläkting.

Behandling

Handläggning vid behandling

Patientens riskfaktorer bör beaktas och vid behov behandlas.

Patient med diagnostiserat bukaortaaneurysm bedöms och behandlas inom specialiserad vård med:

 • regelbundna ultraljudskontroller vid bukaortaaneurysm ≥ 30 mm
 • bedömning för eventuell kirurgi vid bukaortaaneurysm ≥ 50–55 mm.

Komplikationer

Komplikationer

Vid bukaortaaneurysm föreligger ökad risk för ruptur, med livshotande inre blödning och organischemi som följd. Risken är störst vid större odiagnostiserade aneurysm.

Riskfaktorer för ruptur av bukaortaaneurysm är:

 • stort aneurysm
 • kvinnligt kön – vid samma diameter är risken 3–4 gånger ökad hos kvinnor jämfört med män
 • pågående rökning
 • högre ålder
 • ej deltagit i bukaortascreening.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-06-01

Hitta på sidan