vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Borrelia

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • A692 Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M01.2 Artrit vid borreliainfektion
 • G01.9 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras på annan plats
 • A69.2 Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

 • Erythema migrans handläggs främst av allmänläkare. Patienter med feber och multipla erythem konsulteras med infektionsklinik och vid behov remitteras till akutmottagning/infektionsklinik. Antikroppar ska inte tas, undantags fall kan förekomma.
 • Neuroborrelios initial bedömning, vid misstanke remiss till specialistsjukvård. Vid behov av snabb infektionsläkarbedömning, kontakta alltid infektionsjouren/barnjouren. Vid lång anamnes (6-8 veckor) och ospecifika symtom kan antikroppar tas för att utesluta neuroborrelios.
 • Borrelialymfocytom och acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) kan handläggas i primärvården, men vid osäkerhet om diagnosen remitteras patienten till infektionskliniken, hudkliniken alternativt barnkliniken om patienten är < 18 år.
 • Borreliaartrit vid misstanke kontakt med infektionsklinik och remiss, vid säkerställd diagnos kan uppföljning ske i primärvården. Om akut omhändertagande remiss till akutmottagningen.
 • Borreliakardit vid misstanke remiss till akutmottagning.

Specialistsjukvård

 • Neuroborrelios handläggs främst av infektionskliniken (från och med 18 år, under 18 år kontakta barnjouren) respektive barnkliniken, eftersom diagnosen bör konfirmeras med lumbalpunktion och likvoranalys. Vid behov av snabb infektionsläkarbedömning, kontakta alltid infektionsjouren/barnjouren.
 • Borrelialymfocytom och acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) kan handläggas i primärvården, men vid osäkerhet om diagnosen remitteras patienten till infektionskliniken, hudkliniken alternativt barnkliniken om patienten är < 18 år.
 • Borreliaartrit handläggs primärt av specialistklinik. Då diagnosen är säkerställd kan behandling och uppföljning ske i primärvården eller vid specialistklinik beroende på omständigheterna.
 • Borreliakardit utredning och behandling specialistsjukvård. Utredning och handläggning i samråd med infektionsläkare.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Borrelia förekommer hos fästingar i större delen av landet. Smittorisken är störst i landets södra och mellersta delar samt längs kusten vid Östersjön och Bottniska viken. Vanligtvis ses sjukdomsfall från april till november med betydande variation i incidens årligen.

Mindre än 1 % av fästingbett förväntas ge borrelia varav majoriteten ger erytema migrans, följt av neuroborrelios och borreliaartrit. Övriga manifestationer är relativt ovanliga.

Orsaker

Borrelia orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi (en spiroket) som sprids till människa via fästingbett.

Utredning

Symtom

Erytema migrans

 • Inkubationstid – oftast 1–4 veckor.
 • Solitära erytem – expanderande oöm hudrodnad med eller utan central uppklarning, minst 5 cm.
 • Multipla erytem eller feber – tecken på disseminerad sjukdom.

Neuroborrelios

 • Inkubationstid – oftast 4–8 veckor (i undantagsfall 1–12 veckor).
 • Meningit – huvudvärk, trötthet och ibland feber.
 • Radikulit – intensiv smärta som förvärras nattetid (dålig effekt av smärtstillande) samt nedsatt känsel och kraft, vanligare hos vuxna.
 • Facialispares – vanligaste kranialnervssymtomet (förekommer andra).
 • Barn – oftast facialispares, huvudvärk, aptitlöshet och kräkningar med eller utan menigism.

Borreliaartrit

 • Mono- eller oligoartrit – svullnad och smärta, ofta i knäled.
 • Duration – dagar till veckor, ibland recidiverande artriter.

Borrelialymfocytom

 • Ovanligt, ses främst hos barn.
 • Oöm blåröd svullnad (1–5 cm), ofta på örsnibb, bröstvårta eller skrotum.

Akrodermatit

 • Kommer åratal efter fästingbett, ofta hos äldre kvinnor.
 • Kronisk blåröd missfärgning på hand eller fot, med tiden hudatrofi och sensorisk neuropati.

Anamnes

 • Aktuellt eller tidigare fästingbett.
 • Symtomdebut och duration.

Status

 • Allmäntillstånd – temp vid behov.
 • Hudinspektion.
 • Neurologiskt status vid behov.
 • Ledstatus vid behov.

Handläggning vid utredning

 • Anamnes på fästingbett ger stöd för diagnos, men flertalet patienter har inte noterat någon fästing.
 • Erytema migrans är en klinisk diagnos. Solitärt erytem behandlas i primärvården, men vid feber eller multipla erytem rekommenderas kontakt med specialiserad vård.
 • Övriga manifestationer kräver ofta någon form av utredning för diagnostik. Vid atypisk bild eller oklar diagnos rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Diagnostik

Serologi är sällan indicerat, men kan i vissa fall ge stöd i diagnostiken, ibland tillsammans med annan utredning.

 • Neuroborrelios – diagnos ställs genom likvoranalys, ibland i kombination med serologi.
 • Borreliaartit – nästan 100 % har IgG-antikroppar. Prov från ledvätska för PCR-analys kan stödja diagnosen.
 • Borrelialymfocytom – cirka 70 % har IgG-antikroppar.
 • Akrodermatit – 100 % har IgG-antikroppar. Hudbiopsi för histologi kan komplettera diagnostiken.

Provtagningar

Laboratorieprover

Serologitolkning

Serologi vid borreliadiagnostik kan vara svårtolkad.

 • Negativ serologi förekommer vid tidig och lokal manifestation av borrelia.
 • Isolerat förhöjda IgM utan utveckling av IgG är ofta falskt positiva på grund av ospecifik reaktion.

Fynd som talar för aktuell infektion är:

 • konversion från negativ till positiv serologi av IgM och/eller IgG vid prov tagna med 4–6 veckors intervall
 • positiv serologi vid typisk klinisk bild av borreliaartrit, borrelialymfocytom eller akrodermatit.

Fynd som talar emot aktuell infektion är:

 • positiv serologi utan typisk klinisk bild och utan titerstegring (prov tagna med 4–6 veckors intervall)
 • negativ serologi > 8 veckor efter symtomdebut (talar starkt emot både neuroborrelios och borreliaartrit).

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Borrelia behandlas med antibiotika.
 • Behandlingstiden vid andra borreliainfektioner än solitära erytema migrans varierar mellan 10–21 dagar beroende på manifestation. Längre behandlingstider har inte haft dokumenterad effekt.
 • Uppföljande serologi efter avslutad borreliabehandling bör undvikas, då antikroppar kan kvarstå flera år.

Förebyggande åtgärder

Ge råd om att:

 • använda täckande klädsel och inspektera huden dagligen vid vistelse i naturen
 • klippa gräset kort och försöka hålla rådjur borta från trädgårdar.

Egenvård

Informera patienten om att:

 • avlägsna eventuell fästing på kroppen med pincett/fästingborttagare
 • tvätta bettet med tvål och vatten
 • observera huden under en månad och kontakta sjukvård vid tillväxt av eller nytillkommen rodnad.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Solitära erytema migrans
 • Vuxna – penicillin V, 1 g x 3 i 10 dagar.
 • Barn – penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.
Borreliaartrit
 • Vuxna – doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar.

Komplikationer

Komplikationer

Borreliakardit är sällsynt men kan ge AV-block II-III relativt tidigt efter fästingbett.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-11-25

Godkänt av: Nationellt programområde infektionssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-11-19

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan