vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Bettskador

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • T01-P Sårskada

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • W55.99 Biten eller angripen av annat däggdjur - plats, ospecificerad - aktivitet, ospecificerad
 • W50.99 Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person - plats, ospecificerad - aktivitet, ospecificerad
 • W54.99 Biten eller angripen av hund - plats, ospecificerad - aktivitet, ospecificerad
 • T14.1A Bett av djur, ospecificerat

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

 • De flesta bettskador kan bedömas och behandlas inom primärvården. Följ STRAMA riktlinjer.
 • Vid misstänkt fladdermusbett och bett från importerade husdjur kontakt med infektionsklinik för bedömning om rabiesvaccination.
 • Fråga om Tetanus booster. Vid tveksamhet bättre att ge booster.

Specialistsjukvård

Remiss till akutmottagning:

 • Stora skador.
 • Djupa skador i ansikte, händer samt nära led.

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen ger vägledning i hur infektionsrisk i samband med bettskador bör handläggas.

Om hälsotillståndet

Bettskador innebär, förutom själva sårskadan, en infektionsrisk som bör beaktas. Infektionen orsakas av bakterier i munhålefloran hos den som tillfogat bettet eller bakterier på huden hos den bitne.

Förekomst

Hundbett utgör majoriteten av akutbesök för bettskador och cirka 25 % infekteras. Bett av katt medför uppemot 50 % infektionsrisk och människobett 25 %.

Orsaker

Vilken infektion ett bett ger upphov till varierar med munfloran hos den som bitit. Infektionerna är ofta polymikrobiella. Vid katt- och hundbett är Pasteurella multocida den vanligaste och mest virulenta bakterien.

Kattbett

 • Pasteurella multocida är den viktigaste bakterien.
 • Capnocytophaga canimorsus förekommer.
 • Bartonella henselae kan orsaka Cat Scratch Disease, särskilt vid immunsuppression.
 • Stafylococcus aureus är mycket ovanligt vid kattbett.

Hundbett

 • Pasteurella-arter är vanligast vid allvarlig infektion.
 • Andra agens som förekommer är olika sorters streptokocker, stafylokocker, Neisseria, Eikenella samt Capnocytophaga canimorsis.

Människobett

 • Infektion orsakas främst av streptokocker eller bakterier i HACEK-gruppen (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae).
 • Stafylokocker är också vanligt.
 • Även blodsmitta kan överföras vid bett.

Riskfaktorer

Infektionsrisken efter bett är högst vid:

 • djupt penetrerande punktionssår
 • bett med omfattande vävnadsskador
 • lokalisation på händer, fötter och genitalia
 • lednära eller protesnära bett.

Utredning

Symtom

Infektionstecken ses redan inom 4 timmar vid pasteurellainfektioner efter katt- och hundbett. Vid infektioner med andra bakterier blir tecken synliga tidigast efter 8 timmar.

Symtom vid infektion efter bett:

 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • värmeökning
 • purulent sekretion
 • feber.

Vid Cat Scratch Disease ses en papel vid bettet/rivsåret samt feber och regional lymfkörtelsvullnad. Infektionen är oftast självläkande.

Anamnes

 • Vilket djur tillfogade bettet
 • Tidpunkt för skadan
 • Relevanta sjukdomar och läkemedel

Status

 • Bedöm allmäntillstånd.
 • Bedöm bettets djup och närhet till leder.
 • Kontrollera distalstatus vid extremitetsskada.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen ställs kliniskt.
 • Det är viktigt att odla från infekterat sår eller abscess inför eventuell antibiotikabehandling och då komplikationer kan utvecklas.
 • Risken för rabies bör beaktas efter djurbett utomlands.

Patient med ledskada, omfattande skada, allmänpåverkan eller tecken på komplikation bör bedömas akut inom specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Sårodling, aerob och anaerob, rekommenderas vid infektionstecken. Ange att det är ett bett, djurart och bettets lokalisation på odlingsremissen.
 • Vid människobett, överväg provtagning för blodsmitta.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Rengör och lägg om såret.
 • Överväg att konsultera specialiserad vård vid skada som kräver slutning.
 • Överväg antibiotika som profylax eller behandling.
 • Överväg vaccin mot stelkramp vid sår kontaminerat med jord.

Rengöring av sår

 • Spola såret noggrant och rikligt med koksalt (med spruta).
 • Dränera eventuell abscess.
 • Revidera genom att skära bort all död vävnad. 
 • Tejpa eller suturera endast reviderade sår och aldrig punktionssår. 

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Antibiotikaprofylax

Förebyggande antibiotikabehandling rekommenderas vid katt- och hundbett i ansikte eller lednära, vid människobett eller vid immunsuppression. Profylax rekommenderas inom 24 timmar med samma preparatval som vid manifest infektion och ges i tre dygn.

Antibiotika vuxna och barn

Typ av bett

Antibiotikum

Dos vuxna

Dos barn

Behandlingstid (dygn)

Katt

PcV*

1g x 3

25mg/kg x 3

10

Hund**

amoxicillin-klavulansyra

500 mg x 3

20 mg + 5 mg/kg x 3

10

Människa

amoxicillin-klavulansyra

500 mg x 3

20 mg + 5 mg/kg x 3

10

Alla bett vid pc-allergi typ 1 

trimetoprim-sulfametoxazol

800 mg + 160 mg x 2

15 mg + 3 mg/kg x 2

10

doxycyklin

200 mg dag 1, sedan 100 mg x 1

9

* Vid sent debuterande infektion (>2 dygn), lednära infektion, bett i ansikte eller immunsuppression kan amoxicillin-klavulansyra övervägas.

** Bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett.

Komplikationer

Komplikationer

Komplikationer som förekommer, särskilt efter kattbett, är:

 • tenosynovit
 • artrit
 • osteit
 • abscessutveckling
 • endokardit (sällsynt)
 • rabiessmitta (efter djurbett utomlands).

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-06-15

Godkänt av: Nationellt programområde infektionssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-11-19

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan