vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Allergisk rinokonjunktivit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • H101 Akut atopisk konjunktivit
 • J304P Allergisk rinit

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • J30.2 Annan säsongsbunden allergisk rinit
 • J30.1 Allergisk rinit orsakad av pollen
 • J30.3 Annan allergisk rinit
 • J30.4 Allergisk rinit, ospecificerad
 • H10.1 Akut atopisk konjunktivit

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Rinokonjunktivit ska i normalfallet utredas och behandlas inom primärvården. Uppföljning av säsongsbunden rinokonjunktivit under 2 år inom primärvården innan eventuell vidare remiss.

Specialistsjukvård

 • Patient där lokala/perorala antihistaminer och/eller kromoglikat, nasala sterioder som ej givit tillräcklig lindring.
 • Yrkesrelaterade symtom.
 • Besvär trots adekvat Behandling.
 • Bedömning för eventuell allergen immunterapi = AIT (tidigare kallat ASIT eller hyposensibilisering).

Remissrutiner

Tillägg Östergötland

Remiss ska innehålla resultat av total IgE och specifik IgE eller pricktest.

Om hälsotillståndet

Definition

Allergisk rinokonjunktivit (rinit och konjunktivit) är en vanlig form av allergi som ofta är underdiagnostiserad och underbehandlad och som kan ha en negativ påverkan på livskvaliteten.

Förekomst

 • Allergisk rinokonjunktivit debuterar oftast före 30 års ålder.
 • Prevalensen beräknas till cirka 20-30 % av alla barn och vuxna.
 • Incidensen tycks öka i västvärlden.

Orsaker

De vanligaste allergenerna är pollen, pälsdjur och kvalster.

Riskfaktorer

 • Atopisk hereditet
 • Rökning eller exponering för tobaksrök

Samsjuklighet

 • Astma
 • Atopiskt eksem
 • Oralt allergisyndrom (OAS) – korsreaktion med frukter, grönsaker eller nötter som ger klåda i mun och svalg vid känd pollenallergi

Utredning

Symtom

 • Allmänna – trötthet, sömnstörning
 • Ögon – klåda, rodnad, ökat tårflöde i båda ögonen
 • Näsa – stickningar, klåda, nysningar, klar sekretion och nästäppa

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Samsjuklighet
 • Exponering för luftvägsallergen i bostad, skola, på arbete eller i fritidsmiljö
 • Dygnsvariation
 • Tidssamband med pollensäsong eller exponering av pälsdjur
 • Misstänkt födoämnesreaktion

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ögon – injektion eller svullnad konjunktivalt
 • Ögonlock – svullnad, ibland kullerstensmönster (papiller) vid evertering av nedre ögonlocket
 • Näsa – klart sekret, nästäppa, slemhinnesvullnad, överväg undersökning efter avsvällning
 • Lungor

Handläggning vid utredning

 • Typiska symtom och fynd räcker för att ställa diagnos.
 • Provtagning kan övervägas vid tveksamhet.
 • Ett positivt provsvar innebär sensibilisering men räcker inte för diagnos, även symtom vid kontakt med allergen krävs.
 • Misstänkt astma bör utredas, då rinit kan förvärra astma.

Barn i förskoleåldern med rinokonjunktivit kombinerat med andra allergiska symtom bör utredas inom specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

Vid oklara symtom kan provtagning vara motiverat med exempelvis phadiatop eller pricktest.

Differentialdiagnoser

Allergisk rinit

 • Kronisk icke-allergisk rinit, vasomotorisk rinit
 • Virusinfektion
 • Adenoid
 • Polyp – näspolypos, cystisk fibros
 • Systemisk sjukdom, tumör
 • Medfödd anatomisk anomali
 • Främmande kropp
 • Trauma med septumdeviation
 • Läkemedelsbiverkan, överdosering av förkylningsnässpray

Allergisk konjunktivit

 • Virusinfektion
 • Främmande kropp
 • Torra ögon
 • Pterygium
 • Annan inflammation – blefarit, keratit, episklerit, sklerit

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Elimination – begränsa om möjligt exponering av allergenet
 • Symtomlindring – prova näs- och/eller ögonsköljning med koksaltlösning
 • Patientinformation – informera om sjukdom och behandling, erbjud gärna utbildning vid behov
 • Läkemedel – rekommendera i första hand receptfria läkemedel vid lindriga och kortvariga besvär
 • Uppföljning – utvärdera behandlingseffekt

Patientens besvär styr behandlingen.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Vid allergisk rinit

Vid lindriga besvär rekommenderas peroralt antihistamin. Vid mer ihållande besvär kan nasal steroid provas (till barn från 3 års ålder). Preparaten kan kombineras vid otillräcklig effekt.

Vid allergisk konjunktivit

Vid enbart ögonsymtom räcker ofta lokalbehandling (natriumkromoglikat eller antihistamin). Vid samtidig rinit rekommenderas peroralt antihistamin. Kombination av lokal- och peroralbehandling kan ges vid otillräcklig effekt.

Vid svåra besvär

Perorala steroider kan ibland övervägas vid svåra besvär och otillfredsställande effekt av annan behandling (endast efter särskilt övervägande till barn).

Utvärdering av läkemedelsbehandling
 • Vid utebliven effekt av adekvat läkemedelsbehandling bör annan orsak till besvären övervägas.
 • Vid otillräcklig effekt av given behandling kan allergispecifik immunterapi (AIT) inom specialiserad vård övervägas.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-11-16

Godkänt av: Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-02-17

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan