vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Personcentrerat arbetssätt

Personcentrerat arbetssätt handlar om att möta hela människan och planera vården tillsammans – med personens egen berättelse, egna behov och egna resurser som grund.

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt och kan lita på att vården ges på lika villkor skapar tillit och förtroende. Aspekter som tillgänglighet, samordning och kontinuitet är också centrala. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin vård och kan påverka den utifrån sina önskemål och förutsättningar. Även närstående har en central roll, i de fall patienten vill det. Det är även viktigt att patienter och närstående ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. För att nå en mer jämlik vård och hälsa behöver patienters och närståendes delaktighet öka. Detta leder till bättre vårdkvalitet, ökad arbetstillfredsställelse och kortare vårdtider. Personcentrerad vård handlar om att möta hela människan och planera vården tillsammans – med personens egen berättelse, egna behov och egna resurser som grund.

Tillägg Östergötland

Region Östergötlands definition av personcentrerad vård:

Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse, egna resurser och behov lägger grunden för gemensam planering och delaktighet med ömsesidig respekt för varandras kunskap.

 

Arbete pågår! Här kommer det fyllas på med mer innehåll inom kort.