vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Gröna Korset

Metoden Gröna Korset bidrar till att diskussioner kring risker, tillbud och skador fokuserar på varför en händelse har inträffat och hur och vad som kan förbättras, snarare än vem som varit involverad.

Vad är Gröna korset?

Gröna korset är en enkel visuell metod för att i vården identifiera risker, tillbud och skador i realtid. Genom att varje dag stämma av om risker, tillbud eller skador inträffat och förse dagens datum med en färg (grön, gul, orange eller röd) blir det tydligt vad vi bör vara observanta på och hur vi kan förebygga att skador inträffar.

Metoden bidrar till att diskussioner kring risker, tillbud och skador fokuserar på varför en händelse har inträffat och hur och vad som kan förbättras, snarare än vem som varit involverad. Genom att göra detta tvärprofessionellt tillvaratas den kunskap som finns samtidigt som kraften i förbättringsåtgärderna blir stor. Metoden bidrar till systematik i patientsäkerhetsarbetet och en stärkt patientsäkerhetskultur.

Gröna korset steg för steg

1 Identifiering

Varje enhet eller team träffas regelbundet (dagligen/veckovis) för ett tvärprofessionellt avstämningsmöte. En person håller i mötet och ställer frågan om någon har upptäckt att risk, tillbud eller skada har inträffat. Utgå från vilka

2 Allvarlighetsbedömning

Efter gemensam diskussion om de händelser, risker, tillbud och skador som identifierats genomförs en allvarlighetsbedömning. Det synliggörs med allvarlighetsgrad genom att ange aktuell färgkod vid aktuellt datum. Skriv ut dokumentet och ha den synlig på exempelvis en LEAN-tavla.

Gröna korset visualiseringsmall Pdf, 23.4 kB.

3 Datainsamling

En person utses till att föra in risken, tillbudet och skada i tillhörande mall för skadebeskrivning (se dokumentet Skadebeskrivning. När resultatet analyseras diskuteras om skadan var undvikbar eller inte (vårdskada).

4 Avvikelserapportering

Utsedd medarbetare registrerar i Synergi om så behövs.

5 Patient/närstående görs delaktig

Vid röd och orange färgkodning bör förbättringsförslag från patient/närstående efterfrågas. Enligt patientsäkerhetslagen är vi skyldiga att informera patienten om att en vårdskada har inträffat och vilka åtgärder som vidtagits samt hur patienten kan gå till väga för att exempelvis ansöka om ersättning via försäkringen LöF.

LöF (lof.se) Länk till annan webbplats..

6 Förbättringsåtgärder

Månadsammanställningar medvetandegör vad varje enhet behöver fokusera på i sitt patientsäkerhets- och förbättringsarbete. Genom systematiskt förbättringsarbete åtgärdas vissa risker så fort de identifierats och andra ingår i verksamhetens långsiktiga förbättringar.

7 Uppföljning

Uppföljning sker på enhets- och centrumnivå och ingår i RH-checkar, patientsäkerhetsberättelse och chefläkarenhetens verksamhetsdialoger.