vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Införande av Anjongap i blodgasanalyspaketen

Anjongap, som är en beräknad parameter, kommer införas i blodgasanalyspaketen (venös och arteriell blodgas) från och med den 27 september på samtliga akutmottagningar och sjukhuslaboratorier i regionen.

Bakgrund

Enligt lagen om elektrokemisk neutralitet kommer summan av laddningen hos positiva joner vara lika stor som summan av laddningen hos negativa joner i en lösning. I plasma är de dominerande positiva jonerna natriumjonen och kaliumjonen samt de dominerande negativa jonerna kloridjonen och vätekarbonatjonen.

Anjongap beräknas enligt formeln:

Formel för anjongap

Differensen är normalt positiv och beroende av halten joner som inte finns med i beräkningen, till exempel negativa joner som fosfat, sulfat, urat, citrat, laktat och ketoner samt positiva joner som magnesium och kalcium. Vid det pH som normalt råder i plasma har albumin en negativ nettoladdning och fungerar då som anjon, medan immungobulin G har en positiv nettoladdning och fungerar som katjon i detta sammanhang.

Tolkning

Anjongap kan vara till hjälp vi utredning av orsak till metabol acidos samt vid utebliven metabol kompensation av respiratorisk acidos. Förhöjt anjongap ses t ex vid laktacidos, ketoacidos, uremi och etylenglykolförgiftning. Ett minskat anjongap ses vid kraftigt tillskott av katjoner som till exempel vid akut litiumförgiftning, IgG myelom eller vid förlust av anjoner, till exempel stora albuminförluster. Observera att referensområdet för anjongap gäller vid normal plasmaosmolalitet. Patienter med hypoosmolalitet har därför en lägre gräns för när anjongapet ska betraktas som förhöjt. Patienter med hyperosmolalitet har normalt ett något högre anjongap.

Referensintervall 10-20 mmol/L

Kontakt

Eva Landberg
Överläkare, Klinisk kemi
Laboratoriemedicin
Diagnostikcentrum
010-103 32 26
eva.landberg@regionostergotland.se