vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vattkoppor

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om hälsotillståndet

Varicella (vattkoppor) är en luftburen smitta orsakad av varicella zoster-virus (VZV). Viruset är mycket smittsamt och smittar redan 2 dygn före utslagen visar sig. Inkubationstiden är vanligen 14–16 dygn, men kan variera mellan 10–23 dygn.

Viruset finns kvar i vilande form i kroppen efter genomgången infektion och kan senare i livet reaktiveras och ge herpes zoster (bältros).

Förekomst

De flesta barn har haft vattkoppor vid 12 års ålder och 97–98 % av alla vuxna är därför immuniserade. Andelen immuniserade är lägre bland personer uppvuxna i tropiska klimatzoner.

Utredning

Symtom

Vanligt förekommande symtom vid varicella zoster-infektion är:

 • feber, generell värk och trötthet – debuterar ofta något dygn före blåsorna
 • blåsor (vattkoppor) – vanligtvis först på bål och senare spridning till ansikte, hårbotten, armar, ben och slemhinnor (munhåla, yttre genitalia, anus, ögon)
 • klåda – ibland svår
 • hosta – mycket vanligt beror på blåsor i luftrörens slemhinnor.

Anamnes

Efterfråga följande:

 • känd smitta i omgivningen
 • graviditet
 • annan sjukdom eller immunsuppression.

Status

Notera följande:

 • allmäntillstånd
 • hud – vesikulära utslag i olika stadier från knottror till klara blåsor på rodnad botten till intorkade krustor, ofta ses även rivmärken.

Handläggning vid utredning

Diagnos kan ställas vid typisk klinisk bild. Vid risk för allvarlig sjukdom rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Riskfaktorer för allvarlig sjukdom:

 • immunsupprimerande behandling
 • malignitet
 • annan allvarlig eller kronisk sjukdom
 • graviditet hos icke immun kvinna som insjuknar eller exponeras, särskilt i samband med förlossning
 • nyfött spädbarn (< 14 dagar) till icke immun mamma.

Provtagningar

Överväg viruspåvisning (PCR) för diagnos av blåsa och serologi för kontroll av immunitet.

Differentialdiagnoser

De vanligaste differentialdiagnoser är:

 • primärinfektion med herpes simplex
 • herpes zoster (blåsornas utbredning följer oftast ett dermatom)
 • impetigo
 • Stevens-Johnsons syndrom (kan ge små blåsor och sår i hud och slemhinnor, ofta med liten nekros centralt).

Behandling

Handläggning vid behandling

Barn

Antiviral behandling inom specialiserad vård rekommenderas vid allvarlig sjukdom.

Förskolebarn

När vattkoppor konstaterats hos ett barn som går på förskola har smittspridning ofta redan skett.

Barnets allmäntillstånd och smittfrihet avgör när barnet kan gå på förskola. Barnet räknas vara smittfritt när blåsorna torkat in.

Vuxna

Antiviral behandling vid allvarlig sjukdom  bör konsulteras eller behandlas via specialiserad vård

Vid graviditet

Kontakt med specialiserad vård rekommenderas.

Vid svår klåda

Ge råd om nagelklippning och kylbalsam. Antihistamin kan ges enligt följande: Desloratidin 5 mg ges till barn från 12 år och uppåt. Desloratadin 2,5 mg till barn mellan 6 -11 år. Mixtur Desloratadin  0,5 mg/ml, till yngre barn).

Vid feber och smärta

Ge råd om paracetamol vid behov.

NSAID eller ASA bör undvikas vid infektion med varicella då det då kan föreligga risk för ovanliga men allvarliga komplikationer i samband med vattkoppor.

Förebyggande åtgärder

Vaccin mot vattkoppor

Vaccin mot varicella ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men kan ges på egen bekostnad.

Vissa riskindivider erbjuds vaccination, liksom syskon till immunsupprimerade barn.

Vaccin ska inte ges vid graviditet och graviditet bör undvikas en månad efter vaccination.

Postexpositionsprofylax

Nyfödda spädbarn, immunsupprimerade barn och immunsupprimerade vuxna som exponerats för varicella kan behöva immunglobulin inom 72 timmar via barn- eller infektionsmottagning.

Komplikationer

Komplikationer

Varicella kan ge olika komplikationer:

 • sekundärinfektion i blåsorna – stafylokocker och grupp A streptokocker kan ge hudinfektion och även sepsis (hög feber dag 4–5 bör bedömas av läkare)
 • purpura fulminans – ovanligt men akut livshotande tillstånd med mikrovaskulära tromboser (kraftig allmänpåverkan, feber, hypotension, blödningar och karakteristiska smärtsamma, indurerade erytem med central blåsvart nekros)
 • ögonengagemang
 • pneumonit, meningit och encefalit
 • svårare varicellainfektion – särskilt vid samtidigt nedsatt immunförsvar
 • för tidiga sammandragningar vid graviditet
 • bältros senare i livet.

Särskilda komplikationer förekommer hos foster och nyfödda spädbarn:

 • Vid insjuknande under de första 20 graviditetsveckorna föreligger en liten risk för neurologiska fosterskador eller kongenitalt varicellasyndrom.
 • Vid vattkoppor senare under graviditeten eller neonatalt finns ökad risk för barnet att insjukna i bältros under de första levnadsåren.
 • Vid varicellainfektion kring partus är risken ökad att infektionen blir allvarlig.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Kompletterande underlag

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2024-02-06

Hitta på sidan