vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Urinvägsinfektion hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • N30-P Cystit
 • N12-P Tubulo-interstitiell nefrit

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • N30.0 Akut cystit (urinvägsinfektion lokaliserad till urinblåsan)
 • N10.9 Akut tubulo-interstitiell nefrit

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

 • Cystiter barn över 2 års ålder gäller afebril UVI.
 • Uppföljning av sporadiska cystiter på flickor över 2 års ålder.

Specialistsjukvård

 • Cystiter barn under 2 års ålder samt uppföljning.
 • Uppföljning cystiter, barn över 2 års ålder.  Pojkar mer än 1 odlingsverifierad, inom 1 år. Flickor mer än 2 odlingsverifierade, inom 1 år.
 • Pyelonefrit behandling och uppföljning.

Om hälsotillståndet

Definition

 • Urinvägsinfektion (UVI) definieras som en infektion i övre eller nedre urinvägarna, med eller utan feber.
 • Afebril UVI (cystit) ger lokala symtom från urinvägar (urinblåsa, urinrör).
 • Febril UVI (pyelonefrit) orsakas av en infektion i njure och ger systemisk påverkan.
 • Normalt miktionsmönster innebär 4-8 miktioner/dygn.

Förekomst

Urinvägsinfektion (UVI) förekommer mest frekvent under spädbarnsåret och då oftast hos pojkar, därefter vanligast hos flickor. Före skolåldern har 7-8 % av alla flickor och 2 % av alla pojkar haft UVI.

Utredning

Symtom

Barn under 2 år

 • Feber är ofta enda symtomet, men kan saknas hos de allra yngsta
 • Allmänpåverkan, missnöjdhet, uttalad slöhet
 • Kvarstående nyföddhetsikterus
 • Dålig viktökning, kräkningar, diarré

Barn över 2 år

 • Feber och allmänpåverkan vid febril UVI
 • Sveda, trängningar, buksmärta vid afebril UVI
 • Urinläckage, enures, illaluktande urin

Anamnes

 • Aktuella symtom, duration
 • Vätskeintag
 • Förstoppning
 • Sexualanamnes hos tonåringar (sexuellt överförbar sjukdom)
 • Tidigare UVI, hereditet

Miktionsanamnes

 • Frekvens
 • Trängningar, läckage
 • Gleskissning, knipbeteende
 • Urinstrålens utseende (pojkar)
 • Hematuri

Status

 • Allmäntillstånd – vikt, allmänpåverkan, hudturgor, kapillär återfyllnad
 • Buk – resistens (förstoppning), dunkömhet över njurloge hos äldre barn
 • Yttre genitalia – vulvit, balanit, eksem, sår, fimosis, labiasynekier
 • Rygg – vid misstanke om intraspinal process (lipom, hårtofts, nevus lumbalt i medellinjen)

Handläggning vid utredning

 • Barn under 2 år med misstänkt UVI bör handläggas av barnläkare.
 • Feber > 38 grader och CRP ≥ 20, tyder på febril UVI.
 • Leukocyturi förekommer ofta, men negativt svar utesluter inte UVI.
 • Positiv nitrit talar starkt för bakteriuri med nitritproducerande bakterier.
 • Signifikant bakteriuri innebär ≥ 1 miljon CFU/L vid mittstråleprov.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Urinsticka och urinodling, helst mittstråleprov (ej prov från påse/blöja)
 • Temp
 • CRP

Differentialdiagnoser

 • Förstoppning
 • Diabetes
 • Anatomiska anomalier
 • Streptokockinfektion (stjärtfluss)
 • STI (sexuellt överförbar sjukdom)/Candida infektion
 • Njursten
 • Balanit
 • Andra infektioner som gastroenterit, appendicit, pneumoni

Behandling

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Afebril UVI

Förstahandsval:

 • barn > 1 månad – tablett nitrofurantoin 5 mg, 1,5 mg/kg x 2 i 5 dagar (kan krossas och blandas i vatten eller mat)
 • barn > 5 år – tablett pivmecillinam 200 mg, 1 x 3 i 5 dagar.

Andrahandsval vid känt resistensmönster:

 • barn < 12 år och 15-30 kg – tablett trimetoprim 100 mg, 0,5 x 2 eller mixtur 3 mg/kg x 2 i 5 dagar
 • barn < 12 år och > 30 kg – tablett trimetoprim 100 mg, 1 x 2 eller mixtur 3 mg/kg x 2 i 5 dagar
 • barn > 12 år – tablett trimetoprim 160 mg 1 x 2 i 5 dagar.
Febril UVI
 • Vid okänt odlingssvar eller okänt resistensmönster rekommenderas kontakt med barnläkare.
 • Vid känt resistensmönster kan trimetoprim-sulfametoxazol övervägas.

Uppföljning

Om barnet är symtomfritt efter behandling av afebril eller febril UVI behövs ingen urinodling.

Alla barn under 2 år bör utredas vidare via barnläkare för att hitta bakomliggande orsak, njurskada eller riskfaktorer för recidiv.

Komplikationer

Komplikationer

Njurskada

UVI kan vara symtom på bakomliggande missbildning eller vesikoureteral reflux. Risk för njurskada (störst hos yngre barn) föreligger vid fördröjd behandling och vid obstruktion eller dilaterad reflux.

Urosepsis

Urosepsis är ovanligt, men förekommer hos spädbarn med urologiska avvikelser.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-02-10

Godkänt av: Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-09-03

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan