vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Sjögrens syndrom

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • M350 Siccasyndromet

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M35.0A Primärt Sjögrens syndrom
 • M35.0B Sekundärt Sjögrens syndrom

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Handlägger primärt utredning av sicca-syndrom. Vid behov remiss till Ögonkliniken för relevanta tårtester, remiss till tandvård för salivmätning i vila och efter stimulering. Provtagning vid misstänkt Sjögrens syndrom, beställ ANA-utredning. Spottkörtelbiopsi vid behov.

Specialistsjukvård

Om positivt utredningsresultat/tester remiss till reumatolog för utredning/prognos. Reumatologen handläggning/uppföljning av svårare fall.

Återremittering av övriga patienter med begränsade symtom till primärvården.

Om hälsotillståndet

Definition

Sjögrens syndrom är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som engagerar exokrina körtlar, främst tår- och salivkörtlar. Även andra organ och vävnader kan påverkas.

Förekomst

 • Primärt Sjögrens syndrom har en prevalens mellan 0,05–0,6 %.
 • Sjukdomen debuterar ofta vid 40–50 års ålder, men kan debutera i alla åldrar.
 • Tillståndet är mycket vanligare hos kvinnor än hos män.

Orsaker

Orsaken är okänd men genetiska faktorer predisponerar för utveckling av sjukdomen. Virus, hormonella faktorer och omgivningsfaktorer kan vara involverade i patogenesen.

Exokrina körtlar, såsom saliv- och tårkörtlar, inflammeras och ger symtom som mun- och ögontorrhet. Hos cirka en tredjedel av patienterna kan inflammationen även engagera andra organsystem och ge extraglandulära manifestationer.

 • Primärt Sjögrens syndrom – okänd orsak, annan bakomliggande reumatisk sjukdom saknas.
 • Sekundärt Sjögrens syndrom – förekomst av samtidig inflammatorisk sjukdom som reumatoid artrit (RA), systemisk lupus erythematosus (SLE) eller systemisk skleros.

Samsjuklighet

Hos patienter med Sjögrens syndrom föreligger en överrepresentation av tillstånd såsom:

 • mage-tarm – atrofisk gastrit, pankreasinsufficiens, celiaki, primär biliär kolangit, IBS
 • endokrin – autoimmun tyreoidit.

Utredning

Symtom

Ögontorrhet

 • Gruskänsla, sveda
 • Paradoxalt ökat tårflöde
 • Känslighet för vind och damm
 • Ibland ljuskänslighet, smärta och uttröttbarhet

Muntorrhet

 • Sveda, sväljningssvårigheter, behov av att dricka ofta
 • Obehaglig smak i munnen, dålig andedräkt
 • Munvinkelsår, symtom på candidainfektion
 • Karies
 • Ibland parotissvullnad

Andra symtom

 • Torr hud och torra slemhinnor i näsa, svalg, luftrör och underliv
 • Trötthet (vanligt)
 • Feber, nattliga svettningar
 • Muskel- och ledvärk (ofta småleder), ibland muskel- eller ledinflammation och morgonstelhet

Anamnes

 • Torrhetssymtom i ögon eller mun
 • Allmänsymtom eller symtom från övriga organsystem
 • Problem med karies, tandlossning
 • Samsjuklighet
 • Rökning
 • Läkemedel och andra orsaker som kan ge mun- eller ögontorrhet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ögon – tårkörtelförstoring, röda ögon
 • Munhåla – torr och rodnad slemhinna, avsaknad av salivsjö, atrofi av tungslemhinna
 • Spottkörtlar – förstoring av parotis- och submandibulariskörtlar
 • Lymfkörtlar – förstoring
 • Muskel- och ledundersökning – vid behov

Handläggning vid utredning

Bedöm symtom, anamnes och grad av besvär samt överväg olika differentialdiagnoser. Vid kvarvarande misstanke om Sjögrens syndrom bör laboratorieprover kontrolleras.

Betydande torrhetssymtom i ögon eller mun utan uppenbar orsak kan verifieras genom objektiva undersökningar.

Diagnosen ställs inom specialiserad vård utifrån symtom, antikroppar, objektiva undersökningsfynd och i vissa fall läppspottkörtelbiopsi.

Provtagningar

Laboratorieprover

Tillägg Östergötland

Beställ ANA-utredning.

Hög SR samt förekomst av SSA- och SSB-antikroppar talar för Sjögrens syndrom.

Undersökningar

Muntorrhet mäts med sialometri där patientens saliv mäts i ett provrör i vila och efter stimulering.

Ögontorrhet kan mätas med:

 • Schirmertest – mängden tårvätska som sugs upp i en pappersremsa mäts under 5 minuter
 • Rose Bengal eller Lissamingrönfärgning – ett färgämne droppas i ögat och färgar områden som skadats av torrhet.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser är i första hand andra orsaker som kan ge mun- eller ögontorrhet.

 • Hög ålder – åldersrelaterad atrofi av tår- och spottkörtlar
 • Läkemedel – särskilt antikolinergika, diuretika, antidepressiva, opioider
 • Psykisk ohälsa – depression, oro, stress
 • Virus – särskilt hiv, hepatit
 • Annan sjukdom – sarkoidos, Parkinsons sjukdom, diabetes, fibromyalgi, lymfom, uremi
 • Munandning – eller snarkning
 • Strålbehandling – huvud eller hals

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandlingen syftar till att lindra symtom och förebygga skador genom:

 • råd om egenvård
 • regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist
 • intyg för särskilt tandvårdsbidrag vid behov
 • tårsubstitut och salivstimulerande eller saliversättande medel.

Egenvård

Råd som kan hjälpa patienten vid muntorrhet är att:

 • hålla noggrann munhygien
 • använda fluor som profylax
 • fukta munnen före måltid
 • undvika söta drycker och mat med torr och smulig konsistens
 • dricka mellan tuggorna
 • skölja munnen med vatten efter måltid.

Komplikationer

Komplikationer

 • Ögon – skada på hornhinna
 • Munhåla – karies och tandlossning
 • Lungor – obstruktivitet eller interstitiell lungsjukdom
 • Hjärta – risk för kongenitalt AV-block (vid SSA-antikroppar)
 • Njursjukdom
 • Nervsystem – polyneuropati
 • Kärl – Raynauds fenomen, småkärlsvaskulit med purpura
 • Spott- och lymfkörtlar – non-Hodgkin-lymfom

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-04-27

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-06-08

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan