vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Den här sidan innehåller inte den senaste versionen av kunskapsstödet. För att läsa den uppdaterade versionen, gå till 1177 för vårdpersonal:

Mitralisinsufficiens (vardpersonal.1177.se) Länk till annan webbplats.

Mitralisinsufficiens

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • I38-P Akut och kronisk endokardit

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • I34.0 Mitralisinsufficiens

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Lätt till måttlig mitralisinsufficiens utan symtom, samt asymtomatiska stabila patienter som genomgått klaffintervention/protes efter initial uppföljning hos hjärtspecialist.

Specialistsjukvård

 • Måttlig mitralisinsufficiens med symtom.
 • Uttalad mitralisinsufficiens.

Om hälsotillståndet

Definition

Mitralisinsufficiens innebär ett läckage i mitralisklaffen med olika grad av backflöde från vänster kammare till vänster förmak under systole.

Förekomst

Mitralisinsufficiens är det näst vanligaste klaffelet efter aortastenos. Prevalensen ökar med åldern och cirka 10 % av personer över 75 år har minst måttlig mitralisinsufficiens.

Orsaker

Mitralisinsufficiens kan vara primär eller sekundär.

Primär mitralisinsufficiens

Primär mitralisinsufficiens innebär en akut eller kronisk skada på någon komponent i mitralisklaffen.

Vanligaste orsaker till akut mitralisinsufficiens är

 • endokardit
 • ruptur av papillarmuskel i samband med akut hjärtinfarkt
 • ruptur av chordae tendineae.

Vanligaste orsaker till kronisk mitralisinsufficiens är

 • mitralisklaffprolaps
 • endokardit
 • mitralisringsförkalkning
 • reumatisk klaffsjukdom
 • SLE och andra bindvävssjukdomar
 • strålning mot thorax.

Sekundär mitralisinsufficiens

Sekundär mitralisinsufficiens uppstår på grund av vänsterkammarsjukdom som leder till dilatation av hjärtrummen och annulus mitralis. Ofta är klaffmorfologin bevarad. Vanliga orsaker är

 • dilaterad kardiomyopati
 • ischemisk hjärtsjukdom
 • hypertrof kardiomyopati.

Utredning

Symtom

 • Ofta är patienten symtomfri, även vid uttalad mitralisinsufficiens.
 • Hjärtsviktsymtom kan uppstå vid systolisk vänsterkammardysfunktion, förhöjt lungartärtryck eller förmaksflimmer.
 • Debut av förmaksflimmer ger ofta till en påtaglig försämring av symtom.
 • Akut uttalad mitralisinsufficiens kan leda till lungödem, refraktär hjärtsvikt och kardiogen chock.

Anamnes

 • Symtom, debut, förlopp, funktionsförmåga
 • Bakomliggande hjärt- och kärlsjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd – eventuella tecken till hjärtsvikt
 • Hjärta – typiskt är ett högfrekvent, pansystoliskt blåsljud över apex med fortledning till axillen
 • Lungor – basala rassel eller krepitationer vid lungstas
 • Blodtryck
 • EKG – kan vara normalt eller påvisa förmaksflimmer och indirekta tecken på hjärtsvikt/hjärtskada som Q-vågor, grenblock, vänsterkammarhypertrofi och/eller belastning med ST-T förändringar

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om akut mitralisinsufficiens bör patienten bedömas akut inom specialiserad vård.
 • Nyupptäckt blåsljud eller symtom talande för klaffsjukdom bör undersökas med ekokardiografi.

Provtagningar

Laboratorieprover

NT-proBNP eller BNP kan följas hos asymtomatiska patienter för att tidigt identifiera ökad volymsbelastning eller försämring av vänsterkammarfunktionen.

Undersökningar

Ekokardiografi kan bestämma

 • diagnos
 • grad av insufficiens (lindrig, måttlig eller uttalad)
 • bakomliggande etiologi, anatomiska avvikelser, skador på klaffapparaten
 • förekomst av komplikationer som dilatation av förmak eller kammare, hypertrofi, nedsatt ejektionsfraktion eller tecken till pulmonell hypertension.

Transesofageal ekokardiografi (TEE) görs när det krävs bättre bedömning av klaffens morfologi.

Ett minimalt läckage vid ekokardiografi är mycket vanligt och utgör inte mitralinsufficiens.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Kirurgi kan i vissa fall vara nödvändigt för att förhindra permanent hjärtpåverkan.
 • Hjärtsvikt, förmaksflimmer eller kranskärlssjukdom bör behandlas sedvanligt.

Patienten bör informeras om att

 • kontakta vården vid nya symtom som kan bero på försämring av klaffel
 • tandhygien och tandvård är viktigt för att minska risk för endokardit.

Vid klaffprotes:

 • endokarditprofylax kan behövas inför kirurgi eller tandläkaringrepp
 • warfarin ska användas vid mekanisk klaffprotes.

endokarditprofylax kan behövas inför kirurgi eller tandläkarin

Kirurgisk behandling

Patienter med uttalad primär mitralisinsufficiens med symtom bör opereras. Resultaten är goda om operationen utförs innan vänsterkammarfunktionen blivit påverkad.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2020-11-26

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-01-12

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan