vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hyperhidros

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • R61- Hyperhidros

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • R61.9 Hyperhidros, ospecificerad
 • R61.1 Generaliserad hyperhidros
 • R61.0 Lokaliserad hyperhidros

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Sköter patienten så länge lokalbehandling enbart eller kombinerat med systembehandling fungerar. Gör differentialdiagnostisk utredning.

Specialistsjukvård

Remiss till hudläkare om lokal- och/eller systembehandling ej har tillräcklig effekt eller för ställningstagande till botoxbehandling.

Om hälsotillståndet

Definition

Hyperhidros innebär en abnormt ökad och ej fysiologiskt nödvändig svettning.

Hyperhidros delas in i:

 • primär – lokalt eller multifokalt ökad svettning utan bakomliggande orsak
 • sekundär – lokalt, multifokalt eller generellt ökad svettning med bakomliggande orsak.

Förekomst

Primär lokaliserad hyperhidros förekommer hos cirka 5 % av befolkningen och sekundär hyperhidros hos cirka 15 %.

Orsaker

Primär lokaliserad hyperhidros

 • Bakomliggande orsak är inte klarlagd men anses bero på abnorm central respons i hjärnan på normala perifera stimuli.
 • Tillståndet kan vara ärftligt.
 • Debut sker ofta i barndom.
 • Besvärsgraden varierar i intensitet.
 • Försämring ses ofta i samband med emotionell belastning.

Sekundär hyperhidros

Sekundär hyperhidros orsakas av bakomliggande tillstånd som:

 • infektion – tuberkulos, malaria
 • malignitet – lymfom
 • läkemedel – SSRI, opiat, centralstimulantia
 • psykogena – ångest
 • endokrina – manligt/kvinnligt klimakterium, tyreoideasjukdom, feokromocytom
 • metabola – diabetes, övervikt
 • neurologiska – Parkinsons sjukdom, Horner’s eller Freys' syndrom
 • hjärt- och lungsjukdom – hjärtsvikt, KOL
 • alkoholöverkonsumtion.

Utredning

Symtom

Primär lokaliserad hyperhidros

 • Ökad lokal svettning, bilateral och symmetrisk
 • Svettningen upphör under sömn

Vanliga lokalisationer:

 • axiller 50 % (särskilt i tonåren)
 • fötter och händer 25-30 % (särskilt i barndom)
 • ansikte 20 %
 • ljumskar, hårbotten eller bröst.

Sekundär hyperhidros

 • Generell, lokal eller asymmetrisk distribution
 • Symtom på bakomliggande orsak kan förekomma – exempelvis trötthet, viktnedgång, hjärtklappning, långvarig feber eller nattlig svettning.

Anamnes

 • Påverkan på livskvalitet
 • Ärftlighet
 • Tidigare genomförd behandling
 • Läkemedelsbehandling och eventuell korrelation till svettning
 • Fråga om uppgifter talande för sekundär hyperhidros inklusive B-symtom

Besvärsskattning kan göras med Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS):

 • Svettningarna är inte besvärande och begränsar inte dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna kan tolereras men begränsar ibland dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna kan knappt tolereras och begränsar ofta dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna är intolerabla och begränsar konstant dagliga aktiviteter.

Status

 • Hudinspektion – grad av svettning, lokalisation och symmetri
 • Neurologstatus – vid asymmetrisk svettning på annan lokalisation än i axill (denervering med kompensatorisk svettning på andra sidan)

Handläggning vid utredning

 • Primär lokaliserad hyperhidros är en klinisk diagnos.
 • Besvärsskatta med Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS).
 • Blodprover, bilddiagnostik eller annan utredning kan övervägas vid misstanke om sekundär svettning.
 • Vid nattlig svettning, överväg förekomst av obstruktiv sömnapné, restless legs, nattlig smärta eller om det är uttryck för B-symtom.

Behandling

Handläggning vid behandling

Primär lokaliserad hyperhidros

 • Lokalantiperspirant med aluminiumklorid bör provas i första hand i minst 1 månad. Applicera om möjligt på torr hud.
 • Vid multifokal hyperhidros kan antikolinergika provas.

Inom specialiserad vård finns fler behandlingsalternativ:

 • botulinumtoxin
 • jontofores (elbehandling av händer eller fötter)
 • mikrovågsbehandling av axiller
 • sympatektomi eller kirurgisk behandling.

Sekundär hyperhidros

Åtgärda eller behandla bakomliggande orsak.

 • Generaliserad svettning – peroral antikolinergika kan ha god effekt på symtom och livskvalitet.
 • Nattliga svettningar – vid samtidiga smärtor, mardrömmar eller ytlig, fragmenterad sömn kan amitriptylin 10–30 mg eller långverkande antikolinergika provas till natten.
 • Stressutlöst svettning – betablockare kan provas.

Komplikationer

Komplikationer

Komplikationer som kan uppkomma av behandling:

 • topikal behandling med aluminiumklorid – övergående hudirritation (framförallt vid applicering på fuktig hud)
 • botulinumtoxin – övergående muskelsvaghet eller kompensatorisk svettning
 • sympatektomi – kompensatorisk svettning peroral behandling med antikolinergika – svåra biverkningar, framförallt hos äldre.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-12-11

Godkänt av: Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-02-03

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan