vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Diabetesketoacidos

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • E118P Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
 • E108P Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • E10.0A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma
 • E10.1 Diabetes mellitus typ 1 - med ketoacidos
 • E11.0A Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma
 • E11.1 Diabetes mellitus typ 2 - med ketoacidos

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Initial bedömning av patienten. Remiss till akutmottagning.

Specialistsjukvård

Vidare handläggning och behandling.

Omfattning av kunskapsstödet

Den här rekommendationen omfattar akut handläggning av patient med diabetesketoacidos.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Diabetesketoacidos (DKA) orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos. Normoglykemisk ketoacidos kan förekomma.

Utlösande faktorer

Utlösande faktorer vid känd diabetes är:

 • infektion
 • stroke
 • hjärtinfarkt
 • felaktig användning eller dosering av insulin
 • SGLT2-hämmare, vid risk för insulinbrist (särskilt vid insulinbehandling)
 • missbruk
 • trauma.

Utredning

Symtom

 • Törst, polyuri, trötthet
 • Buksmärta, illamående, kräkningar
 • Acetondoft
 • Hyperventilation, takykardi, hypotoni
 • Synrubbning
 • Oftast snabb symtomutveckling

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – hydreringsgrad, medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens (hyperventilation)
 • Bukpalpation

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om diabetesketoacidos rekommenderas kontroll av glukos och/eller blodketoner.
 • Diabetesketoacidos kan föreligga trots normalt glukos.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • P-glukos
 • Blodketoner – om möjligt

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid allmänpåverkad patient och misstanke om ketoacidos, ombesörj akut transport till sjukhus och ge akutbehandling.

Vid opåverkad patient och misstanke om ketoacidos, konsultera specialiserad vård.

 • Blodketoner > 3 mmol/L – larma ambulans, ge akutbehandling.
 • Blodketoner 1,5-3 mmol/L – ge akutbehandling, remittera till akutmottagning.
 • Blodketoner 0,6-1,5 mmol/L – konsultera endokrinolog.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Ge syrgas vid behov.
 • Överväg att sätta iv-nål vid allmänpåverkan.
 • Konsultera endokrinolog vid behov, för bedömning av eventuell vätska intravenöst.
 • Ge inte insulin.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-10-20

Godkänt av: Nationellt programområde endokrina sjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2022-11-03

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan