vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Bakteriell vaginos

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • N76-P Annan inflammation i vagina och vulva

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • N76.8 Annan specificerad inflammation i vagina och vulva

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

De flesta patienter kan få hjälp med undersökning och behandling inom primärvård. Framgångsrik behandling kan återupprepas utan besök. Vid täta recidiv överväg differentialdiagnos/remiss till Kvinnokliniken.

Specialistsjukvård

Gravida kvinnor får behandling via Mödravården. Gynekologisk bedömning vid täta recidiv eller utebliven effekt av behandling.

Om hälsotillståndet

Hos den fertila kvinnan domineras vaginalfloran av laktobaciller vilket ger en naturligt sur miljö (pH < 4,5). Efter menopaus domineras istället bakteriefloran av tarm- och hudbakterier.

Bakteriell vaginos definieras som illaluktande vaginala flytningar på grund av förändrad bakterieflora och utgör den vanligaste orsaken till onormala flytningar hos kvinnor i fertil ålder.

Tillståndet är inte en sexuellt överförbar sjukdom.

Förekomst

Mellan 10 och 30 % av alla kvinnor får årligen bakteriell vaginos. Det är vanligare hos kvinnor i fertil ålder och avtar avsevärt efter menopaus.

Orsaker

Vid bakteriell vaginos är vaginalfloran rubbad och förekomsten av anaeroba bakterier kraftigt ökad. Det medför ett pH > 4,5. Ökad förekomst av anaeroba bakterier orsakar frisättning av illaluktande aminer vilket ger flytningen dess karaktäristiska lukt.

Utredning

Symtom

Oftast relativt lindriga symtom:

 • illaluktande tunn flytning, mest framträdande efter menstruation och efter samlag
 • klåda och sveda kan förekomma. 

Uttalad vulvit eller vaginit är ovanligt vid bakteriell vaginos.

Status

Utför en gynekologisk undersökning, ofta ses tunn gråvitaktig flytning. I övrigt ser slemhinnan relativt oretad ut.

Handläggning vid utredning

Genomför om möjligt pH-mätning, wet smear och snifftest. Odlingsprov på flytningarna bör inte göras.

Undersökningar

 • För pH-mätning  – använd testremsa.
 • För wet smear ta ett objektsglas med vaginalsekret och tillsätt en droppe natriumklorid (NaCl), lägg täckglas över och bedöm i mikroskop.
 • För snifftest tillsätt en droppe 10 % kaliumhydroxid (KOH) till vaginalsekret på spekulum eller objektglas. Vid fisklukt är snifftest positivt.

Diagnoskriterier

För diagnos ska tre av följande fyra kriterier vara uppfyllda:

 • pH i vaginalsekret > 4,5
 • homogen och gråvitaktig flytning som kan vara skummande
 • positivt snifftest 
 • förekomst av clue cells vid wet smear.

Clue cells utgörs av epitelceller överväxta med gramnegativa bakterier så att cellgränserna blir otydliga. Avsaknad av laktobaciller i wet smear styrker ytterligare diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Candidainfektion
 • Trikomonasinfektion
 • Cervixcancer
 • Främmande kropp
 • Atrofisk vaginit
 • Sexuellt överförbara sjukdomar – särskilt klamydia eller gonorré

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling behövs sällan men bör ges:

 • vid graviditet
 • inför gynekologiska ingrepp, inklusive abort
 • vid besvärande symtom.

Fler än 3 av 10 patienter får recidiv efter behandling. Rekommendationer avseende behandling vid upprepade recidiv saknas.

Surgörande medel för vaginalt bruk och laktobacillpreparerade tamponger saknar effekt på utläkning och recidiv. Partnerbehandling har inte påvisats minska recidivrisk och är därför inte indicerat.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Behandling ges i första hand lokalt, som antibakteriellt medel eller som antibiotika.

Graviditet

Symtomgivande bakteriell vaginos under graviditet bör behandlas.

Komplikationer

Komplikationer

Ökad risk föreligger för:

 • infektioner efter gynekologiska ingrepp och abort
 • sent missfall, för tidig vattenavgång och prematur förlossning.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-01-27

Godkänt av: Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-02-03

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan