vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Integrerad vård

Integrerad vård är ett nationellt utvecklingsprojekt som fokuserar på barn och unga som är placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS) och samtidigt har behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin. I Region Östergötland deltar Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på US och SiS Folåsa behandlingshem i ett pilotprojekt.

Bakgrund

Hösten 2019 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag för att förbereda och samordna ett utvecklingsarbete för barn och ungdomar som är placerade hos SiS och som samtidigt har behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Uppdraget handlar om att prova arbetssätt för att ge integrerade och samtidiga vårdinsatser.

Pilotprojekt 2021-2024

Arbetet sker i form av ett pilotprojekt där SiS och barn- och ungdomspsykiatrin i tre av landets regioner arbetar gemensamt för att genomföra vården. De regioner som deltar är Region Östergötland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. De barn och unga som är målgrupp för uppdraget har omfattande behov av olika vårdinsatser.

Grundtanken är att vården ska ges av integrerade team där personal från BUP och SiS arbetar tillsammans för att möta komplexa och sammansatta vårdbehov hos ungdomarna. I Region Östergötland deltar SiS Folåsa behandlingshem tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid US i Linköping. Arbetet genomförs av ett team bestående av psykolog, kurator, läkare och arbetsterapeut.

Pilotprojektet ska pågå under 2021-2024.

Vem kan delta i projektet?

Målgruppen är barn och unga upp till 18 år som är placerade på ett SiS-hem och har ett stort behov av psykiatrisk vård och har svårigheter att förflytta sig till en BUP- mottagning. Det är personal från SiS som gör den initiala bedömningen om en remiss ska skrivas för att påkalla behovet av integrerad vård. BUP gör därefter en bedömning om individen är i behov av insatsen eller om hen ska hänvisas till den ordinarie vården. Det är inte möjligt för övriga aktörer, som till exempel Socialtjänsten eller skola, att initiera en remiss.

Vanliga frågor och svar

Hösten 2019 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag för att förbereda och samordna ett utvecklingsarbete för vissa barn och ungdomar som är placerade hos SiS. Uppdraget handlar om att prova arbetssätt för att ge integrerade och samtidiga vårdinsatser.

Arbetet sker i form av ett pilotprojekt där SiS och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i tre av landets regioner arbetar gemensamt för att genomföra vården. De barn och unga som är målgrupp för uppdraget har omfattande behov av olika vårdinsatser och SiS-vården utgör ofta en kort period i den ungas liv.

Grundtanken i integrerad vård är att vården ska ges av integrerade team där personal från BUP och SiS arbetar tillsammans för att möta komplexa och sammansatta vårdbehov hos ungdomarna.

De regioner som ingår i projektet är Region Östergötland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. I Region Östergötland deltar SiS Folåsa behandlingshem tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid US i Linköping.

Målgrupp för integrerad vård är barn och unga som vårdas på utrednings- eller behandlingsplats hos SiS och som samtidigt har stora behov av psykiatrisk vård. Socialstyrelsen har beslutat om inklusionskriterier för den integrerade vården, det vill säga vilka kriterier som måste uppfyllas för att integrerad vård ska bli aktuell.

Behovet avgörs av den ungas sammantagna funktionsnivå och samsjuklighet mellan olika tillstånd. Precis som all annan vård ska den integrerade vården vara behovsstyrd och ges till de med störst behov. Avgörande för inkludering kan också vara att det bedöms omöjligt att genomföra psykiatrins vårdinsatser i ordinarie vård, trots stora behov av psykiatriska vårdinsatser.

Projektet har ett tydligt vårdkedjeperspektiv och en viktig del är att stärka samverkan mellan olika aktörer runt den unga. Det görs för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för fortsatta vård- och stödinsatser utifrån ungdomens behov även efter placeringstiden på SiS.

Kommunerna har ingen utpekad roll i regeringsuppdraget, men deras medverkan är något alla aktörer i arbetet ser som viktig och central. Projektet kommer att arbeta med att stärka arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) för de barn och unga som inkluderas i projektet. Och eftersom kommunen har en tydlig roll i SIP-processen blir deras medverkan naturlig.

Det unika med den integrerade vården är att två huvudmän, BUP och SIS, ska jobba tätt tillsammans. Det ger möjlighet att få prova att jobba med samtidiga insatser, där vi tillsammans ser vad som behöver göras och av respektive aktör. Projektet ger ökad kännedom om varandras verksamheter. På så sätt bidrar arbetet till ökad förståelse för våra gemensamma utmaningar och är hjälpsamt för oss i arbetet framåt med att hitta möjliga arbetssätt. Projektet syftar också till att öka kunskapen om målgruppen för integrerad vård och deras vårdbehov, att öka kunskapen om vilka insatser målgruppen behöver och av vem samt att öka kunskapen om vilka krav som ställs för att kunna etablera fungerande samverkan över huvudmannagränserna. Vi genererar kunskapen tillsammans när vi planerar och genomför vården.

Det innebär att vi prövar nya arbetssätt och samverkansformer under en begränsad tidsperiod. Under denna period är det bara vissa institutioner och vissa ungdomar som får tillgång till insatserna. Kunskapen som genereras i projektet kommer däremot att kunna göra skillnad för många fler genom att vi ger regeringen information om vad som behöver komma på plats för att alla barn ska få den vård de ska ha i förhållande till sina behov.

Projektet ska ta fram metoder för integrerad vård av barn i behov av psykiatrisk vård mellan psykiatriska kliniken och SiS. Integrerad vård finns idag inte som en vårdform utan det är nya sätt att arbeta i samverkan som tas fram. De behandlingar som erbjuds de inkluderade barnen baseras på evidensbaserade metoder, men arbetssätten anpassas utifrån målgruppen och individen. Projektet syftar till att beskriva hur samverkan sker på bästa sätt, vilka förutsättningar som krävs för att kunna samverka och hur vården ges på bästa sätt för de inkluderade barnen.

Det vet vi först när pilotprojektet är utvärderat. Nu provar vi i pilotform ett integrerat arbetssätt för att generera kunskap om på vilket sätt vi kan arbeta tillsammans och brygga över gränserna mellan olika huvudmän i den ungas vårdkedja.

Projektet finansieras med statsmedel som Socialstyrelsen tilldelar de regioner som deltar i projektet.

Kontakt

Rebecca OlovssonProjektledare och kuratorbarn- och ungdomspsykiatriska kliniken US
Anna KjellbergVerksamhetschefBarn- och ungdomspsykiatriska kliniken US