vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Integrerad beteendehälsa på vårdcentraler

Integrerad beteendehälsa (IBH) är en primärvårdsmodell för att organisera vården för personer med psykisk ohälsa eller beteenderelaterade hälsoproblem. Samarbetet över professionsgränserna är kärnan där kompetensen höjs hos flera yrkesgrupper. Hittills har 20 vårdcentraler i Östergötland infört IBH i verksamheten.

För patienten ska det vara enkelt att söka hjälp för psykisk ohälsa och vårdcentralen ska kunna erbjuda psykologiska insatser, stegvis anpassat efter patientens behov och problembild. Integrerad beteendehälsa (IBH) innebär att man organiserar hela vårdcentralens bemötande av patienter med psykisk ohälsa.

Kärnan i IBH är det tvärprofessionella teamarbetet, tydliga rutiner och riktlinjer samt att sjuksköterskor, läkare och samtalsbehandlare får ökad kunskap om psykisk ohälsa genom riktade utbildnings- och handledningsinsatser.

Nuläge för införandet av IBH

Sedan 2018 pågår ett stegvis införande av IBH på intresserade vårdcentraler i Östergötland. Idag arbetar 20 vårdcentraler enligt arbetsmodellen och de initiala resultaten är lovande avseende minskade väntetider och fler patienter som träffar samtalsbehandlare.

Forskningsstudie om implementeringen av IBH

En stor tvärprofessionell forskningsstudie kring implementeringen av IBH i Region Östergötland pågår sedan 2019, i tätt samarbete med implementeringsarbetet. I forskningsprojektetet studeras effekter och implementering på patient-, personal- och organisationsnivå. De preliminära analyserna av de fyra första pilotcentralerna som har implementerat IBH pekar på god genomförbarhet och lovande resultat av modellen. För mer information om studien kontakta Hanna Israelsson Larsen Länk till annan webbplats., initiativtagare och ansvarig forskare.

Är din vårdcentral intresserad av att införa IBH?

Nya vårdcentraler välkomnas att delta i projektet.

Kontakta Kocher Koshnaw, projektledare och legitimerad psykolog, för mer information.

Vanliga frågor och svar om IBH

Integrerad Beteendehälsa (IBH) i Region Östergötland har inspirerats av den amerikanska primärvårdsmodellen Primary Care Behavior Health (PCBH) som är en integrerad primärvårdsmodell där syftet är att förbättra primärvårdspopulationens generella hälsa genom teamsamarbete med ett biopsykosocialt perspektiv.

Behavior health är det vetenskapliga området gällande hur emotioner, kognitioner, beteenden och biologi kopplas till välmående, fungerande och självuppfattning. Beteendehälsa är en direkt översättning av behavior health. Integrated behavior health innebär att beteendehälsa förenas med det medicinska perspektivet på vårdcentralen.

Den biopsykosociala modellen grundar sig i teorin att varje tillstånd av ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden.

Modellen är tänkt att fungera som en allmän ram för bedömning och behandling av kroppssjukdomar, psykisk ohälsa och sociala problem på det sättet att alla tre aspekterna behöver beaktas, inte var för sig utan i deras samspel med varandra, om man vill nå fram till full förståelse av det problem som man står inför.

 • Genom IBH struktureras och tydliggörs handläggningen vid psykisk ohälsa och beteenderelaterade ohälsotillstånd.Tillgänglighet till psykologisk/psykosocial kompetens för personal och patient ökar. Många patienter söker inte uttryckligen för psykisk ohälsa, men skulle vara behjälpta av psykologiska interventioner. Patienter söker också för fysiska orsaker som kan hanteras med hjälp av beteendeförändringar. IBH främjar identifieringen av dessa patienter.
 • Tidiga insatser kan minska risken för att relativt milda besvär utvecklas till långvariga svåra problem, både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv.
 • Tvärprofessionellt samarbete understödjs vilket vidgar förståelse för patienters behov och kan vägleda dem mot att engagera sig mer aktivt i beteendeförändringar och livsstilsval som främjar hälsa och välbefinnande.
 • IBH förenklar för patienten att söka hjälp för psykisk ohälsa eftersom vårdcentralen handlägger psykisk ohälsa enligt samma rutiner och flöden som övrig vård.

Vårdcentraler som anmält sitt intresse har implementerat IBH genom följande process:

 • Vårdcentralen tar fram ett tvärprofessionellt implementeringsteam med uppgift att ansvara för införandet lokalt.
 • Implementeringsmöten med projektgruppen hålls löpande genom hela implementeringen.
 • Vårdcentralens nuläge kartläggs, styrkor och svagheter samt förutsättningar för implementering. Återkopplas till verksamheten.
 • Chefer, läkare, sjuksköterskor och samtalsbehandlare går grundutbildningar.
 • Flöden och interna överenskommelser tydlig- och synliggörs.
 • Scheman konstrueras för att passa både samtalsmottagningen och resten av vårdcentralen.
 • Sjuksköterskorna i telefonrådgivningen får ett bedömningsstöd som underlättar arbetet med psykisk ohälsa samt möjlighet att göra bokningar direkt i samtalsmottagningens tidböcker.
 • Arbetsmaterial såsom nybesöksmallar, bedömningsstöd, självhjälpsmaterial till patienter görs lättåtkomligt på vårdcentralen.
 • Läkare och sjuksköterskor får handledning och samtalsbehandlare erbjuds metodstöd.
 • Vårdcentralen deltar kontinuerligt i tvärprofessionella workshops med teori och praktik utifrån teman och patientfall.
 • Ca 12-18 månader efter uppstart samlas data in gällande flöden, förskrivning samt medarbetares erfarenheter.
 • Resultatet återkopplas till vårdcentralen på APT och därefter upprättas en vidmakthållandeplan tillsammans med implementeringsteamet. Planen vägleder vilka aktiviteter som vårdcentralen ska fortsätta med.

Nej. Det är ett arbetssätt för hela vårdcentralen.

Artiklar och publikationer om IBH

Kontakt

Kocher KoshnawProjektledare och legitimerad psykolog