vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Denna sida ska vara avpublicerad tills vidare men inte tas bort!

Inrätta provsamling

Här finns en vägledning för den som planerar att starta en insamling av prover, inrätta en ny eller ändra en befintlig biobank.

Instruktioner och handledning

Instruktion - Biobank inrätta/ändra, starta provsamling

Handledning - Innehavare av provsamling, ansvar och befogenheter

Handledning - Befattningsbeskrivning för biobanksansvarig

Handledning - Kassering av prov

Handledning - Prissättning "Biobankstjänster"

Instruktion - Biobanksansvarig - beslut om utlämnande

Instruktion - Tillgång till prov för forskning och klinisk prövning

Kvalitetsdokument

Vägledning och handledning, kvalitetshandbok (dokument ID "J1a")

Bilagor till handledning kvalitetshandbok (dokument ID "J1b")

Kvalitetshandbok (dokument ID "J2")

Rådgivning för val av biobank

Vill du veta mer om de biobanker som finns och för vilket ändamål de har inrättats kan du kontakta Regionalt Biobankscentrum på e-post: RbcSydostra@regionostergotland.se

Tillgång till prov vid studier enligt multicenterprincipen —nyinsamling av prov

Multicenterstudier är mycket vanligt förekommande i Sverige. På uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en projektgrupp tagit fram riktlinjer för att förenkla avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från sjukvårdshuvudmännens biobanker. Principen bygger på att hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett Regionalt Biobankscentrum (RBC) där RBC-chefen har fullmakt för samtliga berörda regioner.

E-biobanksansvariga i sydöstra sjukvårdsregionen

I Sydöstra sjukvårdsregionen infördes multicenterprincipen under våren 2008.

E-biobanksansvariga är:

För multicenterstudier där Etikprövningsmyndigheten godkänt studien, kan under förutsättning att prov nyinsamlas, lämnas ut som sekundär provsamling och de ingående regionerna inrättat e-biobank. Avtal om tillgång till prov tecknas av RBC sydöstra. Kontakta RBC-chef Camilla Hildesjö.

Mallar och instruktioner

Mallar (N1a) och instruktioner (M1, M3) avseende studier enligt multicenterprincipen finns på Biobank Sveriges webbplats.

Principer och avtalsmallar för forskning (avser ej studier enligt multicenterprincipen)

Handledning - Rutiner för avtalsmallar

Avtalsmallar (L1, L2a1, L2a2, L2a3), föreskrifter, principdokument (K1), Biobanksguide (K7), Val av blankett (K2) och en webbaserad "dokumentväljare", gällande tillgång till provsamling och utlämnande av prov, finns på Biobank Sveriges webbplats.

Biobanksverige.se Länk till annan webbplats..