vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Diabetes typ 2, fotkomplikationer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • E118P Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
 • E119 Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • E11.5X Diabetes mellitus typ 2 med perifer kärlkomplikation UNS
 • E11.6D Diabetes mellitus typ 2 med (diabetiskt) fotsår
 • E11.5B Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati med gangrän
 • E11.5A Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati (utan gangrän)
 • E11.4D Diabetes mellitus typ 2 med polyneuropati (distal symmetrisk)

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Hanterar risknivå 1-3 (se länk diabetesfoten) med årlig kontroll av fotstatus enligt intervall i vårdprocessprogram Diabetes Region Östergötland, se nedan länk.

Specialistsjukvård

Hanterar risknivå 4 med bedömning och i instabila fall och med pågående kritisk ischemi eller infektion även uppföljning och behandling.

Remissrutiner

Tillägg Östergötland

Remiss till multidisciplinärt fotteam för risknivå 4. För patient som bor långt från sjukhus kan såromläggning ske lokalt på vårdcentralen mellan besök hos fotteam med bilddokumentation och ansvar hos endokrinklinik.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation gäller bedömning och behandling av fotkomplikationer vid typ 2-diabetes hos vuxna.

Andra relaterade kunskapsstöd

Om hälsotillståndet

Förekomst

20–30 % av alla personer med diabetes får någon gång fotsår. Att ha fotsår innebär ökad risk för amputation av extremitet och för mortalitet.

Orsaker

Fotsår vid diabetes kan ha flera orsaker:

 • neuropati – ger nedsatt känsel, muskelatrofi och slutligen deformerad fot
 • angiopati – ger nedsatt cirkulation och efterföljande ischemi med sår och nekroser, främst på tåspetsar och lateral fotrand
 • bristande hygien – kan ge sprickbildning och maceration samt sår mellan tår
 • mekanisk stress eller trauma – skavsår från skor eller strumpor ger främst sår på trampdynor och fotrygg medan tryck vid immobilisering ofta ger sår på häl.

Utredning

Symtom

 • Neuropati – domningar, stickningar, kuddkänsla
 • Angiopati – smärta i vila, särskilt nattetid (vid neuropati kan smärta saknas)

Anamnes

 • Tidigare fotsår eller amputation
 • Levnadsvanor – rökning, kost, motion
 • Samsjuklighet – kärlsjukdom, retinopati, nefropati
 • Läkemedels- eller cancerbehandling

Status

 • Allmäntillstånd
 • Blodtryck
 • Fotinspektion – bedömning av fotform, hud och naglar samt patientens strumpor och skor
 • Ytlig känsel, beröring – monofilamenttest plantart vid stortåns och lilltåns grundled och på stortåns topp
 • Djup känsel, vibration – stämgaffeltest vid mediala malleolen, medialt vid stortåns grundled och på stortåns topp
 • Perifer cirkulation – hudtemperatur, behåring och palpation av fotpulsar (a dorsalis pedis och a tibialis posterior)
 • Dopplerundersökning med ankeltrycksindex – vid avsaknad av fotpulsar

Patologiska fynd

 • Hudfynd – påtagligt torr hud med sprickor eller förhårdnader, svullnad, tryckskada
 • Nagelfynd – nageltrång, förtjockade eller välvda naglar, misstanke om svampinfektion
 • Fotdeformitet – hammartå, klotå, hallux valgus
 • Nedsatt känsel – avsaknad av känsel vid en mätpunkt vid monofilamenttest eller stämgaffeltest talar för neuropati
 • Nedsatt perifer cirkulation – avsaknad av någon av fotpulsarna talar för angiopati (kall hud och avsaknad av hår ger stöd)

Alarmerande fynd

 • Infekterat fotsår med allmänpåverkan
 • Misstänkt abscess
 • Sen-, led- eller skelettengagemang
 • Akut gangränhot med ischemisk vilosmärta, ischemiskt sår med tåtryck < 30 mmHg eller ankeltryck < 50 mmHg
 • Misstänkt Charcotfot med svullnad, värmeökning, nedsjunket fotvalv och ibland gungfot

Handläggning vid utredning

 • Vid årlig diabeteskontroll – bedöm fotstatus och vilken riskkategori patienten tillhör.
 • Vid nedsatt perifer cirkulation – överväg kompletterande utredning med tåtrycksmätning, särskilt vid osäkert svar på dopplerundersökning (stela kärl kan ge falskt höga värden).
 • Vid alarmerande fynd – överväg akut kontakt med specialiserad vård.

Riskkategorier

 • Riskkategori 1 – frisk fot (avsaknad av neuropati och angiopati)
 • Riskkategori 2 – neuropati (nedsatt känsel vid en mätpunkt) och/eller angiopati (en puls saknas)
 • Riskkategori 3 – neuropati och/eller angiopati samt uttalad hud-/nagelpatologi, fotdeformitet, eller tidigare fotsår/amputation
 • Riskkategori 4 – pågående sår/infektion, alarmerande fynd eller svår smärta i foten

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån patientens riskkategori.

Riskkategori 1

Erbjud patient med diabetes:

 • diabetesbehandling för optimal blodglukoskontroll
 • rådgivning om levnadsvanor, framförallt rökstopp
 • information om egenvård av fötter samt lämpliga strumpor och skor.

Riskkategori 2

Erbjud behandling enligt riskkategori 1 och dessutom:

 • förebyggande fotsjukvård via medicinsk fotterapeut
 • ortopedtekniska hjälpmedel vid behov för att förebygga tryckskador.

Riskkategori 3

Erbjud behandling enligt riskkategori 1-2 och dessutom:

 • kontinuerlig uppföljning hos patientansvarig läkare efter utläkt sår eller amputation.

Riskkategori 4

Erbjud behandling enligt riskkategori 1-3 och dessutom:

 • tidig och optimal sårbehandling för att förebygga allvarliga komplikationer
 • provtagning, sårodling och överväg antibiotikabehandling vid misstanke om enklare infektion
 • kontakt med specialiserad vård vid pågående fotsår eller infektion utan tecken till läkning inom 10 dagar efter behandling.

Uppföljning

Kliniska kontroller

 • Kontrollera fotstatus utifrån patientens behov och registrera årligen i nationella diabetesregistret (NDR).
 • Uppmana patienten att kontakta vården vid nytillkomna förändringar på fötterna.

Komplikationer

Komplikationer

Långsam handläggning av fotsår kan leda till kraftig försämring med en djup infektion eller kritisk ischemi och gangränutveckling som konsekvens. I dessa fall kan amputation bli aktuellt.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-01-11

Regionalt innehåll

Godkänt:

2021-01-11

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan