vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Provtagning och analys

På denna sida har vi samlat information om laboratoriet och läkemedelsanalyser.

Laboratoriet

För en säker och effektiv läkemedelshantering samt individuell rådgivning, utför laboratoriet på klinisk farmakologi läkemedelsanalyser och farmakogenetiska analyser (genotypning). Laboratoriet deltar i ett nationellt kvalitetssystem (SWEDAC) för att upprätthålla kvalitén.

Vissa automatiserade och akuta läkemedelsanalyser görs vid laboratoriet för Klinisk kemi (Linköping, Norrköping och Motala). Särskilda läkemedelsanalyser och genotypning görs i samarbete med Rättsmedicinalverket (RMV).

Läkemedelsanalyser i samband med organdonationer är ett av våra största arbetsområden(volymmässig). Immunförsvarsnedsättande läkemedel ges för att förhindra avstötning, en förskrivning som kräver noggranna kontroller. Omfattande kontroll behövs också när det gäller epilepsibehandling. Läkemedelanalyser kan stödja individanpassad behandling av psykofarmaka. Ett annat arbetsområde är antiinfektiva läkemedel där läkemedelanalyser kan optimera läkemedlets effektivitet och undvika biverkningar/toxicitet.

Läkemedelsanalyser för terapikontroll och genotypning

Vi mäter koncentrationen av läkemedel (och i vissa fall metaboliter) i blodet. Med hjälp av de analyserna kan den som ordinerar läkemedlet anpassa dosen efter individens förutsättningar och behov. Genom läkemedelsanalyser kan ordination av läkemedel kontrolleras och följas upp.

Bedömning av analysresultaten baseras på uppgifter om när provet togs i förhållande till senaste dos, aktuell dosering, hur länge behandlingen pågått, anledning till provtagningen, annan samtidig medicinering etc. Provet för analys av läkemedelskoncentration tas vanligen som dalvärde (dvs. strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och när patienter befinner sig i koncentrationsjämvikt/steady-state (normalt inställer sig denna balans efter 4-5 halveringstiden, om ej nedsatt njur- eller leverfunktion eller läkemedelsinteraktion föreligger). Det kan vara relevant för vissa läkemedel att mäta koncentration vid andra tidpunkter än dalvärde t.ex. vid den maximala nivån som nås efter intag (Cmax eller toppvärde).

Den viktigaste orsaken till de uttalade interindividuella variationerna i läkemedelssvar är genetiska skillnader i läkemedelsmetabolismen. Genotypning av viktiga gener för läkemedelsmetabolism är av värde vid biverkningar eller dålig effekt. För mer information om läkemedelsnedbrytande enzymer (medicine.iupui.edu) Länk till annan webbplats.

Genotypningsresultat tolkas med hänsyn till patientens nuvarande medicinering och eventuell koncentrationsbestämning av läkemedlet i fråga.

Koncentrationsbestämning av läkemedel i blodet vid misstänkt läkemedelsförgiftning underlättar behandlingen. De vanligaste analyserna handlar om att utreda misstänkta överdoseringar av paracetamol/acetylsalicylsyra eller litium

Optimering av tiopurinbehandling

TPMT-utredning (fenotyp och genotyp) innan behandlingsstart med en tiopurin samt bestämning av tiopurinmetaboliter (TGN+meTIMP) under behandlingens gång har betydelse för att dosanpassa och därigenom optimera användningen av tiopuriner.

Tiopuriner används huvudsakligen för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemi. Tiopuriner genomgår en mycket komplicerad metabolism (omvandling) i kroppen där man anser att fosforylering till tioguaninnukleotider (TGN) är av störst betydelse för effekten. En alternativ metabol väg är metylering genom enzymet tiopurinmetyltransferas (TPMT), som bland annat metylerar tioinosinmonofosfat (TIMP) till meTIMP, en potent inhibitor av de novo-purinsyntesen i cellen.

TPMT är ett polymorft enzym dvs. ett enzym med kända allelvarianter som ger försämrad metaboliserande förmåga. Individer som har defekta alleler (muterad variant) av genen har ökad risk för utveckling av allvarliga biverkningar vid behandling med normala doser tiopuriner.
TPMT-genotyp undersöker de vanligast förekommande allelvarianterna som kan predicera de flesta fallen av nedsatt enzymaktivitet.
TPMT-fenotyp eller aktivitetsbestämning av TPMT-enzymet har angetts i U/ml pRBC (packed red blood cells) med tidigare RIA-metod. Resultatet uttrycks efter metodbyte som nmol/g Hb*h (gram hemoglobin gånger timme). En ny "cut-off"-nivå har definierats.

Enheter för tiopuriner, TGN och meTIMP, har angetts i pmol resp. nmol /8x108 RBC (red blood cells) med tidigare HPLC-metod. Med metodbyte till LCMSMS är enheter i pmol resp. nmol /g Hb (gram hemoglobin). Detta bedöms inte innebär någon klinisk signifikant skillnad i siffervärdet i genomsnitt efter normaliseringsfaktor. Detta medför inte några ändrade rekommendationer. Individuella avvikelser kan förekomma.

Missbruksanalyser/Narkotika

Missbruksanalyser utförs på Rättskemi, Rättsmedicinalverket i Linköping (rmv.se) Länk till annan webbplats.
Vid mottagningar för patienter med narkotikaberoende kan analys av enstaka medel vara av värde när man följer ett avgiftningsförlopp. Detta är fallet när man känner sin patient relativt väl. För patienter med tidigare ej kända beroendeproblem är det av större värde att analysera för ett flertal beroendeframkallande medel.

Man ska vara medveten om att manipulationer kan förekomma, t.ex. genom att den undersökte försöker späda ut sin urin eller tillföra främmande ämnen. I princip ska all provtagning vara övervakad.

Hur länge ett intag av narkotika kan spåras beror på hur stor dos som intagits, vilket preparat som missbrukas, hur den aktuella individen omsätter preparatet, hur länge missbruket har pågått samt urinens surhetsgrad och utspädningsgrad (samtidigt med droganalysen bör alltid analys av U-kreatinin utföras).

Screeninganalyser för narkotika (amfetamin, opiater, kokain, cannabis, bensodiazepiner, MDMA, buprenorfin, GHB) utförs vanligt i urin. Vid positivt utfall verifieras analysen.

Utbildning

Vi deltar i utbildningar vid Linköpings Universitet:

  • Biomedicinska analytikerprogrammet
  • Medicinsk biologi
  • Läkarutbildningen

Vi handleder examensarbete inom analytisk kemi.

Forskning

Vi forskar kring utveckling av läkemedelsanalyser, framförallt sk. kiral analys av psykofarmaka. Vi studerar användning, läkemedelsfarmakokinetik och ärftliga faktorers inverkan av läkemedel inom psykiatri.